Algemene verkoopsvoorwaarden

Bekijk hier de openingsuren van Raversyde.

Over ons

De verkoper is de Provincie West-Vlaanderen, met administratieve zetel: Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries. 
Onderstaande punten vormen samen de juridische voorwaarden voor het gebruik van de online-ticketverkoop van Raversyde.
Voor meer informatie: neem contact op met Raversyde, Nieuwpoortsesteenweg 636, 8400 Oostende, of telefonisch op 059 702285 of via mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.  

Deze algemene voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen enerzijds de Provincie West-Vlaanderen en anderzijds eenieder die gebruik maakt van de online-ticketverkoop van Raversyde  (hierna ‘de gebruiker’ genoemd). Door het plaatsen van een onlinebestelling bevestigt de gebruiker de algemene voorwaarden te hebben gelezen en aanvaard.
De provincie West-Vlaanderen heeft het recht deze verkoopsvoorwaarden op elk ogenblik en zonder voorafgaande verwittiging te wijzigen. Deze wijzigingen worden van kracht voor alle aankopen vanaf het ogenblik dat ze op de website verschijnen.

Prijzen

 • De prijzen van te betalen producten aangegeven op de website zijn in Euro en inclusief BTW.
 • De prijzen van de producten kunnen altijd wijzigen.
 • Voor een bestelling via de online-ticketverkoop geldt steeds de prijs die van toepassing is op het moment van de bestelling.
 • Het personeel van Raversyde kan en mag aan de kassa aan iedere persoon die een ticket wil aankopen via een verminderd tarief of aan iedere houder van een voordeelpas, een identiteitsbewijs, voordeelpas of officieel document opvragen om die aanvraag te rechtvaardigen.
 • Kinderen jonger dan 13 jaar hebben gratis toegang tot Raversyde.

Betalingen

Er kan enkel online betaald worden met Bancontact, online KBC, online Belfius, Ideal (voor Nederland), SOfort (voor de rest van Europa, VISA, Mastercard en American Express.

Groepsboekingen

Groepsboekingen kunnen niet via de online-ticketverkoop. Voor groepsbezoeken kan je hier    klikken. Voor meer informatie: neem contact op met Raversyde, Nieuwpoortsesteenweg 636, 8400 Oostende, of telefonisch op 059 702285 of via mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein. 

Koper/klant

 • De persoon/ de organisatie die de bestelling plaatst, wordt beschouwd als de enige koper. Enkel de koper is gebonden tot de betaling.
 • De onlinebestelling wordt door de Provincie West-Vlaanderen maar aanvaard als de gebruiker zich op een voldoende duidelijke manier heeft geïdentificeerd.
 • De provincie West-Vlaanderen behoudt zich het recht voor om de gevraagde bestelling te weigeren, als ze redelijke vermoedens heeft dat de verstrekte informatie onjuist of onvolledig is.

Persoonsgegevens

 • Door te bestellen via de online ticketverkoop van Raversyde staat de koper uitdrukkelijk toe dat de provincie West-Vlaanderen de persoonsgegevens verwerkt en gebruikt voor doeleinden zoals de administratie van het klantenbestand, het beheer van de bestellingen en de leveringen, en marketing.
 • De koper heeft te allen tijde het recht om zich kosteloos te verzetten tegen het gebruik van de gegevens voor marketingdoeleinden. Een mail naar Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein. waarin dat gemeld wordt, volstaat.
 • De provincie West-Vlaanderen mag de gegevens niet overmaken aan derden.
 • De koper heeft het recht op inzage en verbetering van hun gegevens.

Ticketuitgifte

 • Het ticket kan, na acceptatie van betaling, afgedrukt worden via de bevestigingsmail die ontvangen wordt door de gebruiker.
 • Het ticket wordt afgeleverd in PDF-formaat.

Geldigheid van het ticket

Om geldig te zijn moet het ticket afgedrukt worden op wit papier met perfect leesbare streepjescode of weergegeven worden op een smartphone of tablet.

Dit geldt als uw enig en uniek toegangsticket. Wanneer u dit afdrukt, dient alles in perfecte kwaliteit te zijn en moet alles leesbaar zijn, zodat geen enkele verwarring mogelijk is.

Uw toegangsticket is enkel en alleen geldig op de datum en uur van uw bezoek dat u gekozen hebt bij uw aankoop. Het ticket wordt gescand aan de onthaalbalie. Dit ticket kan slechts een keer gescand worden en alleen op de datum en uur dat door u geselecteerd werd. Iedere poging tot namaak, misbruik of fraude zal juridische gevolgen kennen. Het ticket zal noch terugbetaald, noch omgeruild worden.

Gebruik alleen de website van Raversyde om uw tickets online aan te kopen en aanvaard nooit een ticket dat aangeboden wordt door een onbekende.

Terugbetalingspolitiek 

Na aankoop door de klant kunnen tickets niet doorverkocht of terugbetaald worden. In geen geval zal een ticket terugbetaald worden, zelfs niet in het geval dat het ticket niet door de klant gebruikt werd tijdens de geldigheidsperiode.

Een tijdslot kan vooraf nog gewijzigd worden, maar dit kan enkel via mail (Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.) of telefonisch (059 70 22 85). Telefonisch kan dit elke dag tussen 10:30 en 17:00. Het aankomstuur in elk museum kan enkel gewijzigd worden naar een tijdslot waar nog genoeg beschikbare plaatsen zijn.

Problemen/klachten i.v.m. een bestelling of een levering

In geval van klachten kan men zich richten tot Raversyde via mail of brief: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein. of Raversyde, Nieuwpoortsesteenweg 636, 8400 Oostende.

Elektronische en intellectuele eigendomsrechten

 • De inhoud en de structuur van de online ticketverkoop van Raversyde, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data en de onderliggende databanken, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden, e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan de provincie West-Vlaanderen of rechthoudende derden.
 • Elke verspreiding, reproductie, verkoop of andere exploitatie van deze werken, ongeacht de wijze of de vorm ervan, al dan niet met winstbejag, is strikt verboden zonder de voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de provincie West-Vlaanderen.

Beperking van de aansprakelijkheid

 • De provincie West-Vlaanderen levert grote inspanningen opdat de via de online ticketverkoop ter beschikking gestelde informatie volledig en juist zou zijn. De provincie West-Vlaanderen kan evenwel niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op de online ticketverkoop. Afbeeldingen en productbeschrijvingen kunnen in hoofde van de provincie West-Vlaanderen niet als bindend worden beschouwd.
 • Indien de klant onjuistheden zou vaststellen in de informatie die de provincie West-Vlaanderen via haar online ticketverkoop ter beschikking stelt, dan kan hij/ zij Raversyde contacteren Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
 • De inhoud van de online ticketverkoop kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving worden gewijzigd of aangevuld.
 • De provincie West-Vlaanderen geeft geen garanties voor de goede werking van haar online ticketverkoop en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor een slechte werking of tijdelijke onbeschikbaarheid ervan of voor enige vorm van rechtstreekse of onrechtstreekse schade die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de site.
 • De websites kunnen hyperlinks bevatten naar andere sites of naar pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van dergelijke links impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud. De provincie West-Vlaanderen  kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Overmacht

 • De Provincie West-Vlaanderen is niet aansprakelijk voor overmacht die de uitvoering van deze overeenkomst vertraagt of verhindert.
 • Worden onder meer maar niet uitsluitend als overmacht beschouwd: stakingen, natuurrampen, overstroming, brand, bezetting, extreme weersomstandigheden, overheidsmaatregelen, technische defecten, verkeerd of niet-levering door de post.
 • Provincie West-Vlaanderen hoeft niet het bewijs te leveren van de onvoorzienbare of onvermijdbare aard van een dergelijke situatie van overmacht.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

In geval van enige betwisting omtrent de verkoopsvoorwaarden of een niet in de onderhavige voorwaarden voorziene situatie, is het Belgische recht van toepassing en zijn de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van Brugge bevoegd. 


Contact

Raversyde / Provincie West-Vlaanderen
Nieuwpoortsesteenweg 636
8400 Oostende
T: +32 59 70 22 85
E: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.

Conditions générales de vente Raversyde

Conditions générales de vente Raversyde

Pour consulter les heures d’ouverture de Raversyde, cliquez ici.

Qui sommes-nous ?

Le vendeur est la province de Flandre occidentale, dont le siège administratif est situé à l’adresse suivante : Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries. 
L’ensemble des points ci-après constitue les conditions juridiques d’utilisation de la billetterie en ligne de Raversyde.
Pour de plus amples informations, prenez contact avec Raversyde par courrier à l’adresse Nieuwpoortsesteenweg 636, 8400 Ostende, ou par téléphone au 059 702285, ou par e-mail : Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.  

Les présentes conditions générales régissent la relation juridique entre la province de Flandre occidentale, d’une part, et toute personne utilisant la billetterie en ligne de Raversyde (ci-après « l’utilisateur »), d’autre part. En passant une commande en ligne, l’utilisateur confirme avoir lu et accepté les conditions générales.
La province de Flandre occidentale se réserve le droit de modifier les présentes conditions générales à tout moment et sans préavis. Ces modifications s’appliqueront à tous les achats dès le moment de leur publication sur le site.

Prix

 • Les prix indiqués sur le site sont en euros et s’entendent TVA incluse.
 • Les prix des produits peuvent changer à tout moment.
 • Pour toute commande passée via la billetterie en ligne, le prix applicable est toujours celui en vigueur au moment de la commande.
 • Le personnel de Raversyde se réserve le droit de demander à la caisse une pièce d’identité ou un document officiel afin de justifier l’achat d’un ticket au tarif réduit, ou de demander au titulaire d’une carte avantages de présenter cette carte.
 • L’entrée à Raversyde est gratuite pour les enfants de moins de 13 ans.

Paiements

Les paiements peuvent être effectués uniquement en ligne par Bancontact, online KBC, online Belfius, Ideal (pour les Pays-Bas), SOfort (pour le reste de l’Europe), VISA, Mastercard et American Express.

Réservations de groupe

Les réservations de groupe ne sont pas possibles via la billetterie en ligne. Pour les visites de groupe, cliquez ici. Pour de plus amples informations, prenez contact avec Raversyde par courrier à l’adresse Nieuwpoortsesteenweg 636, 8400 Ostende, ou par téléphone au 059 702285, ou par e-mail : Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.  

Acheteur/client

 • La personne/l’organisation qui passe la commande est considérée comme l’unique acheteur. Seul l’acheteur est tenu d’effectuer le paiement.
 • La commande en ligne n’est acceptée par la province de Flandre occidentale que si l’utilisateur s’est identifié de manière suffisamment claire.
 • La province de Flandre occidentale se réserve le droit de refuser une commande si elle a des motifs raisonnables de suspecter que les informations fournies sont inexactes ou incomplètes.

Données à caractère personnel

 • En passant commande via la billetterie en ligne de Raversyde, le vendeur autorise expressément la province de Flandre occidentale à traiter et utiliser ses données à caractère personnel pour des finalités telles que l’administration du fichier clientèle, la gestion des commandes et des livraisons, et le marketing.
 • L’acheteur peut s’opposer gratuitement et à tout moment à l’utilisation de ses données à des fins de marketing. Pour ce faire, il lui suffit d’envoyer un e-mail à Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein..
 • La province de Flandre occidentale n’a pas le droit de transférer les données à des tiers.
 • L’acheteur a le droit de consulter et de rectifier ses données.

Émission de billets

 • Après acceptation du paiement, le billet peut être imprimé via l’e-mail de confirmation reçu par l’utilisateur.
 • Le billet sera délivré au format PDF.

Validité du billet

Pour être valable, le billet doit être imprimé sur une feuille blanche, le code-barres étant parfaitement lisible, ou être affiché sur un smartphone ou une tablette.

Il constituera votre seul et unique billet d’entrée. La qualité de l’impression devra être impeccable et tout devra être lisible afin d’éviter toute confusion.

Votre billet d’entrée est uniquement valable à la date et à la plage horaire de visite indiquées lors de votre achat. Le billet sera scanné au guichet d’accueil. Ce billet ne peut être scanné qu’une seule fois, et ce uniquement à la date et à la plage horaire indiquées. Toute tentative de contrefaçon, d’abus ou de fraude donnera lieu à des poursuites judiciaires. Le billet ne sera ni remboursé, ni échangé.

Utilisez uniquement le site web de Raversyde pour acheter vos billets en ligne, et n’acceptez jamais un billet proposé par un inconnu.

Politique de remboursement 

Les billets achetés par le client ne peuvent être ni revendus, ni remboursés. Le remboursement d’un billet ne sera accordé en aucun cas, même si le billet n’a pas été utilisé par le client pendant la période de validité.

Une modification de la plage horaire est possible à l’avance, mais uniquement par courriel (Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.) ou par téléphone (059 70 22 85). Ce numéro est joignable tous les jours entre 10 h 30 et 17 h 00. L’heure d’arrivée à chaque musée peut uniquement être remplacée par une plage horaire où il reste des places disponibles.

Problèmes/réclamations concernant une commande ou une livraison

Les éventuelles réclamations peuvent être adressées à Raversyde par e-mail ou par courrier : Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein. ou Raversyde, Nieuwpoortsesteenweg 636, 8400 Ostende.

Droits de propriété électronique et intellectuelle

 • Le contenu et la structure de la billetterie en ligne de Raversyde, y compris les marques, logos, dessins, données et bases de données sous-jacentes ainsi que les noms de produits, d’entreprises, les textes, les images etc. sont protégés par les droits intellectuels et sont la propriété de la province de Flandre occidentale ou des tiers détenteurs des droits.
 • Toute diffusion, reproduction, vente ou autre exploitation de ces éléments, de quelque manière ou forme que ce soit, à des fins lucratives ou non, est strictement interdite sans le consentement écrit et préalable de la province de Flandre occidentale.

Limitation de responsabilité

 • La province de Flandre occidentale met tout en œuvre pour que les informations disponibles via la billetterie en ligne soient complètes et exactes. La province de Flandre occidentale ne peut toutefois être tenue responsable en cas de dommages directs ou indirects résultant de l’utilisation des informations présentes sur la billetterie en ligne. Les illustrations et descriptions de produits ne peuvent être considérées comme contraignantes à l’égard de la province de Flandre occidentale.
 • Si le client constate des erreurs dans les informations mises à disposition par la province de Flandre occidentale sur sa billetterie en ligne, il peut prendre contact avec Raversyde : Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
 • Le contenu de la billetterie en ligne peut être modifié ou complété à tout moment sans avis ni notification.
 • La province de Flandre occidentale ne donne aucune garantie quant au bon fonctionnement de sa billetterie en ligne et ne peut en aucun cas être tenue responsable en cas de dysfonctionnement, d’indisponibilité temporaire ou d’une forme quelconque de dommages directs ou indirects découlant de l’accès ou de l’utilisation du site.
 • Les sites web peuvent contenir des hyperliens vers d’autres sites ou vers des pages de tiers ou peuvent y renvoyer indirectement. La présence de liens de ce type n’implique en aucun cas l’approbation implicite de leur contenu. La province de Flandre occidentale ne peut en aucun cas être tenue responsable du contenu ou des caractéristiques du site, ou d’une quelconque autre forme de dommages résultant de son utilisation.

Force majeure

 • La responsabilité de la province de Flandre occidentale ne saurait être engagée si un cas de force majeure devait empêcher ou ralentir la mise en œuvre du présent contrat.
 • Sont considérés comme cas de force majeure, entre autres, mais pas exclusivement : les grèves, les catastrophes naturelles, les inondations, les incendies, l’occupation, les conditions météorologiques extrêmes, les mesures gouvernementales, les pannes techniques, la livraison erronée ou la non-livraison par la poste.
 • La province de Flandre occidentale n’est pas tenue d’apporter la preuve de la nature imprévisible ou inévitable d’un tel cas de force majeure.

Droit applicable et juridictions compétentes

Toute contestation concernant les conditions de vente ou une situation qui n’aurait pas été prévue dans les présentes conditions sera soumise au droit belge et à la compétence des tribunaux de l’arrondissement judiciaire de Bruges. 


Contact

Raversyde / province de Flandre occidentale
Nieuwpoortsesteenweg 636
8400 Ostende
Tél. : +32 59 70 22 85
E-mail : Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.

General terms and conditions of sale Raversyde

About us

The vendor is the province of West Flanders, with administrative headquarters at: Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries. 
The following items constitute the legal conditions for the use of the online ticket sales of Raversyde.
For further information, please contact Raversyde (address: Nieuwpoortsesteenweg 636, 8400 Oostende) by phone at +32 (0)59 702285 or by email: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.  

These general terms and conditions govern the legal relationship between the province of West Flanders on the one hand and anyone who makes use of the online ticket sales (hereinafter referred to as ‘the user’) on the other hand . By placing an online order, the user confirms having read and accepted the general terms and conditions.
The province of West Flanders is entitled to change the terms and conditions of sale at any time and without prior notice. These changes shall come into effect for all sales once they are published on the website.

Prices

 • The prices payable for products indicated on the website are in Euros and include VAT.
 • The prices of products can be changed at any time.
 • The price applicable at the moment of the order shall always apply to tickets purchased online.
 • At the cash desk, the staff of Raversyde can and may ask anyone who wishes to purchase a ticket at a reduced rate or any discount card holder to present an identity document, discount card or other official document to support their claim for a reduction.
 • Children under 13 years of age have free access to Raversyde.

Payments

Online payments are only possible via Bancontact, online KBC, online Belfius, Ideal (for the Netherlands), SOfort (for the rest of Europe), VISA, Mastercard and American Express.

Group bookings

Group bookings are not possible via the online ticket sales. Click here  for group bookings. For further information, please contact Raversyde (address: Nieuwpoortsesteenweg 636, 8400 Oostende) by phone at +32 (0)59 702285 or by email: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.  

Buyer / customer

 • The person / organisation placing the order is considered to be the sole buyer. Only the buyer shall be obliged to make the payment.
 • Any online order shall only be accepted by the province of West Flanders if the user has sufficiently clearly identified themselves.
 • The province of West Flanders reserves the right to refuse any requested order in case they have reasonable grounds to believe that the information provided is inaccurate or incomplete.

Personal data

 • By ordering via the online ticket sales of Raversyde, the buyer explicitly allows the province of West Flanders to use and process their personal data for purposes such as the administration of a customer database, the management of orders and deliveries as well as marketing.
 • The buyer shall at all times be entitled to object free of charge to the processing of their personal data for marketing purposes. It suffices to send an email to Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein. concerning their objection.
 • The province of West Flanders shall not transmit these data to third parties.
 • The buyer has the right to access and rectify their data.

Ticketing

 • Upon acceptance of payment, the ticket can be printed by means of the confirmation email which the user has received.
 • The ticket is provided in PDF format.

Validity of the ticket

To be valid, the ticket has to be printed on white paper with a  perfectly legible barcode or displayed on a smartphone or tablet computer.

This unique ticket is the only valid admission document. The printed ticket must be of perfect quality and fully legible so as to avoid any confusion.

Your admission ticket is only valid on the date and time of the visit you booked. The ticket will be scanned at the reception desk. The ticket can only be scanned once on the date and time you selected. Any attempt to counterfeit a ticket and any abuse or fraud will have legal consequences. Tickets cannot be refunded or exchanged.

Only make use of the Raversyde website to buy tour tickets online and never accept any ticket offered by an unknown vendor.

Reimbursement policy 

Purchased tickets cannot be resold or refunded. Tickets shall under no circumstances be refunded, not even if the customer has not used them during the period of validity.

A time slot can only be changed in advance, and is only possible by email (Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.) or by telephone (059 70 22 85) every day between 10:30 am and 5:00 pm.  The time of arrival in each museum can only be changed to a time slot with sufficient available places.

Problems and complaints about an order or delivery

In case of complaints, you can contact Raversyde by email or regular mail at Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein. or Raversyde, Nieuwpoortsesteenweg 636, 8400 Oostende.

Electronic and intellectual property rights

 • The contents and structure of the online ticket sales of Raversyde, including the brands, logos, drawings, data and underlying databases, product or company names, texts, images, etc. are protected by intellectual rights and belong to the province of West Flanders or entitled third parties.
 • Any dissemination, reproduction, sale or other use of these materials in any manner or form, with or without financial gain, is strictly prohibited without prior written approval from the province of West Flanders.

Limitation of liability

 • The province of West Flanders makes every possible effort to ensure that the information made available via the online ticket sales is accurate and up to date. However, the province of West Flanders cannot be held liable for any direct or indirect damage arising from the use of the information concerning the online ticket sales. Images and product descriptions shall not be regarded as binding for the province of West Flanders.
 • Should the customer notice any errors in the information concerning the online ticket sales made available by the province of West Flanders, they can contact Raversyde at Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
 • The contents of the online ticket sales may be modified or supplemented at any time without prior notice.
 • The province of West Flanders offers no guarantees as to the proper operation of the online ticket sales and shall under no circumstances be held liable for any malfunction or temporary unavailability of the website or for any direct or indirect damage arising from access to the website.
 • The websites may contain hyperlinks to third-party websites or webpages, or indirectly refer to such websites or pages. The establishment of such hyperlinks shall not imply the implicit approval of their contents. The province of West Flanders  shall under no circumstances be held liable for their contents or characteristics or for any damage arising from their use.

Force majeure

 • The province of West Flanders accepts no liability for any failure or delay in the implementation of the agreement due to force majeure.
 • Force majeure shall include, but not be limited to, strikes, natural disasters, flooding, fire, occupation, extreme weather conditions, government measures, technical defects, and incorrect or non-delivery by the postal service.
 • The province of West Flanders has no obligation to provide proof of the unforeseeable and unavoidable nature of such a force majeure situation.

Applicable law and jurisdiction

Belgian law applies and the courts of the legal district of Brugge (Bruges) shall have exclusive jurisdiction in the event of a dispute regarding the terms and conditions of sale or any situation not provided for by these terms and conditions. 


Contact

Raversyde / Province of West Flanders
Nieuwpoortsesteenweg 636
8400 Oostende
T: +32 59 70 22 85
E: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.

Allgemeine Verkaufsbedingungen Raversyde

Die Öffnungszeiten von Raversyde finden Sie a hier.

Über uns

Der Verkäufer ist die Provinz Westflandern, mit Verwaltungssitz: Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries (Belgien). 
Die folgenden Klauseln bilden zusammen die juristischen Bedingungen für die Verwendung des Online-Ticketverkaufs für Raversyde.
Für weitere Informationen nehmen Sie bitte Kontakt auf mit Raversyde, Nieuwpoortsesteenweg 636, 8400 Ostende (Belgien), entweder telefonisch unter 059 702285 oder über E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.  

Diese allgemeinen Verkaufsbedingungen regeln das Rechtsverhältnis zwischen der Provinz Westflandern einerseits und den Personen, die den Online-Ticketverkauf für Raversyde (nachfolgend “der Benutzer”) verwenden, andererseits. Mit der Online-Bestellung bestätigt der Benutzer, dass er die allgemeinen Verkaufsbedingungen gelesen und akzeptiert hat.
Die Provinz Westflandern behält sich das Recht vor, diese Verkaufsbedingungen jederzeit und ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Diese Änderungen treten an dem Moment in Kraft, an dem Sie auf der Website erscheinen.

Preise

 • Die auf der Website angegebenen Preise der zu zahlenden Produkte sind in Euro und ohne MwSt.
 • Die Produktpreise können jederzeit angepasst werden.
 • Bei einer Bestellung über den Online-Ticketverkauf gilt immer der Preis, der am Bestellungszeitpunkt anwendbar war.
 • Das Personal von Raversyde kann und darf an der Kasse jede Person, die ein Ermäßigungsticket kaufen möchte, oder jeden Inhaber eines Ermäßigungspasses, darum bitten, einen Ausweis, einen Ermäßigungspass oder eine offizielle Unterlage vorzulegen, um diese Anfrage zu rechtfertigen.
 • Für Kinder jünger als 13 Jahr ist der Eintritt zu Raversyde frei.

Zahlungen

Es sind nur Online-Zahlungen möglich über Bancontact, online KBC, online Belfius, Ideal (für die Niederlande), SOfort (für den Rest Europas), VISA, Mastercard und American Express.

Gruppenreservierungen

Gruppenreservierungen sind nicht über den Online-Ticketverkauf möglich. Für Gruppenbesuche klicken Sie bitte hier. Für weitere Informationen nehmen Sie bitte Kontakt auf mit Raversyde, Nieuwpoortsesteenweg 636, 8400 Ostende (Belgien), entweder telefonisch unter 059 702285 oder über E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein. 

Käufer/Kunde

 • Die Person/die Organisation, die die Bestellung aufgibt, wird als der einzige Käufer betrachtet. Nur der Käufer ist zur Zahlung verpflichtet.
 • Die Onlinebestellung wird nur von der Provinz Westflandern akzeptiert, wenn der Benutzer sich auf eine ausreichend deutliche Weise identifiziert hat.
 • Die Provinz Westflandern behält sich das Recht vor, die aufgegebene Bestellung zu weigern, wenn sie vertretbare Vermutungen hat, dass die aufgegebenen Informationen falsch oder unvollständig sind.

Personenbezogene Daten

 • Mit der Bestellung über den Online-Ticketverkauf für Raversyde erlaubt der Käufer ausdrücklich die Verarbeitung und Verwendung der personenbezogenen Daten durch die Provinz Westflandern zu Zwecken wie Verwaltung des Kundenbestands, Verwaltung der Bestellungen und der Lieferungen und Marketing.
 • Der Käufer hat jederzeit das Recht, sich der Verwendung der personenbezogenen Daten zu Marketingzwecken zu widersetzen. Dazu reicht es, dies über eine E-Mail an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein. zu melden.
 • Es ist der Provinz Westflandern untersagt, die Daten an Dritte weiterzuleiten.
 • Der Käufer hat das Recht, seine personenbezogenen Daten einzusehen und berichtigen zu lassen.

Ticketausstellung

 • Das Ticket kann nach der Akzeptanz der Zahlung über die vom Benutzer empfangene Bestätigungs-E-Mail ausgedruckt werden.
 • Das Ticket wird als PDF-Datei erstellt.

Gültigkeit des Tickets

Damit das Ticket gültig ist, muss es auf Weißpapier mit perfekt lesbarem Barcode gedruckt werden oder auf einem Smartphone oder Tablet gezeigt werden.

Das gilt als Ihre einzige und einmalige Eintrittskarte. Wenn Sie das Ticket ausdrucken, ist eine perfekte Qualität erforderlich und muss alles lesbar sein, sodass keine Verwirrung möglich ist.

Die Eintrittskarte ist nur am Datum und an der Uhrzeit, die Sie beim Kauf gewählt haben, gültig. Das Ticket wird am Empfang gescannt. Dieses Ticket kann nur einmal gescannt werden und nur an dem von Ihnen ausgewählten Datum und Zeitpunkt. Jeder Nachahmungs-, Missbrauchs- oder Betrugsversuch wird rechtliche Folgen haben. Das Ticket kann weder zurückerstattet noch ausgetauscht werden.

Verwenden Sie nur die Website von Raversyde für den Online-Ticketkauf und akzeptieren Sie nie ein Ticket, das von einer unbekannten Person angeboten wird.

Zurückerstattungspolitik 

Nach Ankauf durch den Kunden können Tickets weder weiterverkauft oder zurückerstattet werden. Ein Ticket wird auf keinen Fall zurückerstattet werden, auch nicht wenn das Ticket vom Kunden nicht während der Gültigkeitsdauer verwendet wurde.

Die Änderung des Zeitabschnitts ist nur über E-Mail (Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.) oder telefonisch (+32 (0)59 70 22 85), im Voraus, möglich. Telefonisch ist das jeden Tag zwischen 10:30 Uhr und 17:00 Uhr möglich. Die Ankunftszeit in jedem Museum kann nur auf einen Zeitabschnitt verschoben werden, in dem es noch eine ausreichende Anzahl von verfügbaren Plätzen gibt.

Probleme/Beschwerden über eine Bestellung oder Lieferung

Bei Beschwerden können Sie sich über E-Mail oder per Schreiben an Raversyde wenden: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein. oder Raversyde, Nieuwpoortsesteenweg 636, 8400 Ostende (Belgien).

Elektronische und geistige Eigentumsrechte

 • Der Inhalt und die Struktur des Online-Ticketverkaufs für Raversyde, einschl. Marken, Logos, Zeichnungen, Daten und der zugrundeliegenden Datenbanken, Produkt- oder Firmennamen, Texte, Bilder usw. sind urheberrechtlich geschützt und gehören der Provinz Westflandern oder Dritten, die Rechtsinhaber sind.
 • Jede Verbreitung, jede Reproduktion, jeder Verkauf oder jede sonstige Nutzung dieser Werke, unabhängig von der Weise oder ihrer Form, mit oder ohne Gewinnerzielungsabsicht, ist ohne vorherige schriftliche Genehmigung der Provinz Westflandern strikt untersagt.

Haftungsbeschränkung

 • Die Provinz Westflandern liefert große Anstrengungen, damit die über den Online-Ticketverkauf zur Verfügung gestellten Informationen vollständig und richtig sind. Die Provinz Westflandern haftet jedoch nicht für direkten oder indirekten Schaden, der sich aus der Nutzung der beim Online-Ticketverkauf zur Verfügung gestellten Informationen ergibt. Bilder und Produktbeschreibungen können gegenüber der Provinz Westflandern nicht als verbindlich betrachtet werden.
 • Wenn der Kunde in den von der Provinz Westflandern über den Online-Ticketverkauf zur Verfügung gestellten Informationen Unrichtigkeiten feststellen würde, kann er immer mit Raversyde Kontakt aufnehmen über Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein..
 • Der Inhalt des Online-Ticketverkaufs kann jederzeit ohne Ankündigung oder Inkenntnissetzung geändert oder ergänzt werden.
 • Die Provinz Westflandern gibt keine Garantie für das gute Funktionieren des Online-Ticketverkaufs und haftet auf keinerlei Weise für das schlechte Funktionieren oder die vorübergehende Nichtverfügbarkeit des Ticketverkaufs oder für jegliche Form des direkten oder indirekten Schadens, der sich aus dem Zugriff auf die Website oder die Nutzung der Website ergeben würde.
 • Die Websites können Links zu anderen Websites oder Seiten von Dritten enthalten oder indirekt darauf verweisen. Die Anwesenheit solcher Links stellt auf keinen Fall eine implizite Genehmigung des Inhalts dar. Die Provinz Westflandern haftet auf keinen Fall für den Inhalt oder die Merkmale dieser Links oder für jegliche sonstige Form des Schadens, der sich aus ihrer Nutzung ergibt.

Höhere Gewalt

 • Die Provinz Westflandern haftet nicht für höhere Gewalt, die die Ausführung dieses Vertrags verzögert oder verhindert.
 • Unter anderem folgende Situationen werden als Fälle höherer Gewalt betrachtet: Streiks, Naturkatastrophen, Überschwemmungen, Brand, Besetzung, Wetterextreme, behördliche Maßnahmen, technische Defekte, falsche Lieferung oder Nichtlieferung durch die Post.
 • Die Provinz Westflandern braucht die unvorhersehbare oder unvermeidliche Art eines solchen Falles höherer Gewalt nicht zu beweisen.

Anwendbares Recht und zuständige Gerichte

Im Falle eines Streits bezüglich der Verkaufsbedingungen oder einer nicht in die vorliegenden Bedingungen aufgenommene Situation ist das belgische Recht anwendbar und sind die Gerichte des Gerichtsbezirks Brügge zuständig. 


Kontakt

Raversyde / Provinz Westflandern
Nieuwpoortsesteenweg 636
8400 Ostende (Belgien)
Tel.: +32 59 70 22 85
E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.

© tickets.raversyde.be is een website van de Provincie West-Vlaanderen.
Ondernemingsnummer: BE 0207.725.696

© tickets.raversyde.be est un site web de la province de Flandre occidentale.
Numéro d'entreprise : BE 0207.725.696

© tickets.raversyde.be is a website of the Province of West Flanders.
Company number: BE 0207.725.696

© tickets.raversyde.be ist eine Website der Provinz West-Flandern.
Firmennummer: BE 0207.725.696

Cooked & Spiced by Tasty Creations | Powered by LMD

Genieten in West-Vlaanderen